DANIŞMANLIK

OPUS NOESİS, kurumsal danışmanlık, emek danışmanlığı ve eğitim danışmanlığı olmak üzere üç temel alanda danışmanlık hizmetleri vermektedir. Kişiyi, kurumu, sorunu, projeyi vb. bağlamı içinde değerlendiren Opus Noesis, Danışmanlık Hizmetlerini ortamı paylaşan bütün özneleri sürece dahil eden metodolojik yaklaşımlarla sunar.

A. Kurumsal Danışmanlık

 • Kurumsallaşma Danışmanlığı
 • Etik Müşavirliği
 • AR-GE Danışmanlığı
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Proje Danışmanlığı
 • STK Danışmanlığı

Kurum ve kuruluşlar, tanımlanmış iş süreçlerinin yaşandığı organize olmuş yapılardır. Her geçen gün karmaşıklaşan iş süreçleri, “kurum kültürü” deyimini üretir.

Kurumsal yönetim, kurumun bütün bileşenleri arasındaki ilişkilerin yatay örgütlenme ekseninde ilişkisellik, açıklık, sorumluluk, hesap verebilirlik, paylaşımcılık, insana ve çevreye duyarlılık ile sürdürülebilirlik gibi ilkelerin gözetildiği süreçlerin işletilmesidir.

Kurumların, kurumsal yapılarının güçlendirilmeleri, kurumsal anlamda tanımlanıp konumlandırılmaları, içsel dinamikler üzerine inşa edilecek katılımcılık temelli iş süreçlerinin işletilmesiyle olanaklıdır.

Opus Noesis, kurumların yapılanma süreçlerini, tarihsellik (mazi-şimdi-gelecek) perspektifiyle fonuna dünyayı alarak düşündüğü yereli analiz eder ve çözümler üretir.

Opus Noesis, yenilenmeye, reorganize olmaya, yapılanmaya ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşların kurumsallaşma süreçlerini koordine eder.

 

KURUM ve HİZMETLERİNİ ÖLÇME – DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ

Genel Değerlendirme

 • Fiziksel
 • Sosyal
 • Akademik
 • Saygınlık
 • Mutluluk
 • Katılımcılık
 • Açıklık
 • Hesap verebilirlik
 • Çevresel
 • Statiklik – Dinamiklik

 

Yönetim

 • Kurumsal Yönetim
 • Etik Yönetimi

Eğitimci Ortamı Özneleri (Yönetici/ler, Memur/lar,Hizmetliler, Öğrenciler, Veliler)

Değerlendirme – Tanı(la)ma

 

 

B. Emek Danışmanlığı

 • İşe Uygun Emek Danışmanlığı
 • Emeğe Uygun İş/yeri Danışmanlığı

İnsanı “kaynak” olarak görmek, onu, bir anlamda araçsallaştırmakta; günümüz post-kapitalist dönem, insanın ve her türden olgunun araçsallaştırılmasına karşı farkındalıkların geliştirildiği bir dönem. Bu nedenle Opus Noesis, insanı bir tür “araç” olarak gören mevcut anlayışı tekrarlamamak adına “insan kaynakları” deyimi yerine “emek danışmanlığı” kavramını tercih etmekte.

Kişinin kuruma, kurumun kişiye uygunluğu gözetildiği koşulda iş akdi, taraflarca arzulanan ya da beklenen doyumu sağlayabilir.

Opus Noesis, güncel dünyanın işe yerleştirmede kullanılan bilgi, form, ölçek vb. araçlarını, eğitim alanına uyarlayarak sadece eğitim alanında hizmet vermekte.

Opus Noesis, hizmet verdiği kurumu, bileşenlerin(in) oluşturduğu bir kompozisyon olarak değerlendirir; metodolojisini bu anlayışın üzerine inşa ederek sürece “bütüncül” yaklaşır.

İşe yerleştirme, akdin taraflarını tanıma, karşılıklı olarak uygun olup olmadıklarının değerlendirilmesinin ardından gerçekleştirilir. Metodolojik olarak açık pozisyon, kurum, aday eğitimci, ülke ve dünya perspektifi değişkenleri gözetilerek doldurulur.

Opus Noesis, kurumsal olarak tanımadığı kurumlar için ilkesel anlamda işe yerleştirme hizmeti vermez. Uygun eşleşmenin gerçekleştirilebilmesinin önkoşulu, taraflara dair yeterli veri ve bilgiler, Opus Noesis tarafından geliştirilen metodolojinin işletilmesiyle sağlanır.

Opus Noesis, işe yerleştirme süreçlerini biçimsel ve olgusal olarak iki kategoriye ayırarak geliştirdiği metodolojiyi işletir. Sürecin metodolojiye göre işletilmesinin ardından iki tarafa da (kurum, grup, aile, kişi ile eğitimci) süreç analizini ve “uygunluk raporu”nu paylaşır.

EŞLEŞTİRME METODOLOJİSİ

 1. Kurum
 2. Tanı(la)ma
 • İş Doyum Anketi (İDA)
 • Kurum Kültürü
  • Eğitim Yaklaşımı
  • Yönetim Anlayışı
  • Vizyonu & Misyonu
 1. Çözümleme
 2. Değerlendirme

 

 1. Eğitimci
 2. Biçimsel Değerlendirme
 3. Olgusal Değerlendirme
 • Eğitim Yaklaşımı
 • Pedagojik Becerileri
 • Kişilik Özellikleri
 • Dünya & Hayat Görüşü

 

 • Güncel Dünya
 1. İstanbul
 2. Türkiye
 3. Dünya

 

 

 

C. Eğitim Danışmanlığı

 • Kurum
 • Ebeveyn / Veli
 • Öğrenci

 

Opus Noesis, kurum, kişi, grup ve ailelere yönelik, ihtiyaç, sorun ve çözüm analizi temelli eğitim danışmanlığı hizmeti verir.

Opus Noesis, eğitim danışmanlığı alanında ile ilk defa çocuğa / öğrenciye / aileye uygun okul ve/veya öğretmen seçimi danışmanlığı vermekte. Şimdilik İstanbul ile sınırlı danışmanlık hizmetinde Opus Noesis, geniş networkü ve tanılama, çözümleme, eşleştirme metodolojisiyle uygun eşleştirme önerileri sunar. Böylece, öğrenci – okul eşleşmesindeki sorunları minimalize etmeyi amaçlayarak eğitim ortamının iyileşmesine katkıda bulunur.

Opus Noesis, danışmanlık hizmetlerini, akademik ve saha deneyimi olan uzmanlarla pek çok görünmez kayıplara neden olan yerleşik ezber yaklaşımları tekrar etmek yerine olgu bazlı yaklaşımlar geliştirerek verir.

Mevcut kurumlara, hizmetlerini iyileştirici; yeni kurulacak eğitim kurumlarınaysa süreçle ilgili profesyonel danışmanlık hizmetleri verir.

Ailelere en başta okul seçimi konusu olmak üzere çocuğun eğitim hayatında karşılaştığı çeşitli güçlüklerle mücadelesinde etkili olabilecek tutumlar geliştirmesini sağlayan, daha çok kendisinin yürüteceği çözümler üretmesinde danışmanlık hizmetleri verir.

 

D. Felsefi Danışmanlık

 • Bireysel
 • Kurumsal
 • Grup
 • Sokratik Diyalog

 

Felsefi Danışmanlık, özetle “2500 yıl evvel Batı ve Doğu uygarlıklarında, filozofların pratik olarak karşılarına çıkan kişilerle yaptıkları sorgulama ve tartışmaların hayat koşullarına uyarlanması” olarak ifade edilebilir. Özünde, Danışan ve Danışmanın diyaloglar ile edindiği felsefe bilgisinin, kavramlarının, analizlerinin ve sorgulamalarının, mantıksal akıl yürütme yöntemleri ile günlük hayatta karşılaştıkları belirli ikilem ve güçlüklere uygulanmasıdır. Bu kadim pratik,1981 yılında danışmanlık ofisini açan Alman filozof Gerd B. Achenbach tarafından metodolojik bir perspektif kazanır. Almanya’da başlayan bu anlayış, önce Hollanda, ardından Fransa, İsrail, Kanada, Amerika, İngiltere ve Güney Afrika’ya yayılır. Günümüzdeyse, bu alanda yapılan çalışmalar ve yayınlar ilgiliyle doğru orantılı biçimde hızla artmaktadır.

Felsefi danışmanlık, güncel hayatın felsefi sorularını ve sorunlarına odaklanıp sorunun içindeki kişisel çelişkilerin çözümünü amaçlar. Felsefi hayat danışmanlığı, yaşam amacının belirlenmesinde ve hayatı idame etmedeki dinamiklerin kaynaklarını açığa çıkartmada sunacağı destekle mutluluğa erişmek isteyen kişiyi (de) destekler. Felsefi diyalogsal iletişim, danışanın yaşamsal olgularını aydınlatırken, danışan için değişim, hayati soruların yanıtı ve çözümdeki devinimleri de beraberinde getirir. Bu esnada kalıplaşmış kavramlar, inançlar, teoriler ve fikirler üzerine çalışılır. Aynı şekilde, hepimizin hayatının temelinde yer alan mutluluk, ahlak, doğruluk, özgürlük ve sorumluluk gibi kavramların birbirleriyle ilişkilerine değinir. En önemlisi, danışanların dünya görüşleri ve fikirleri üzerine çalışırken, bir yandan da sorunları yaratan duygusal ve psikolojik mekanizmalarla da ilgilenir. Kişilerin hayatlarında karşılaştıkları problemlere çözüm üretmesine imkan sağlayan Felsefi Danışmanlığı, günümüzde çok yaygın şekilde grup, kurum ve kuruluşlara da uygulanmakta.

Leonard Nelson, 1920’lerde Almanya’da Plato’un Sokrates’i konuşturduğu diyaloglarından ile Kant’ın fikirlerinden yola çıkarak Sokratik Diyalog yöntemini geliştirir. Sokratik Diyalog, son yıllarda Almanya ve Hollanda’da geliştirilerek günümüzdeki halini alır. Sokratik Diyalog kişilerden ziyade gruplara yönelik yaklaşımlar içerir. Batı Avrupa ülkelerinde firmalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bu yöntemle hizmetler verilmektedir. Yöntem, felsefi diyalog temelli somut deneyimlerden soyut ilkelere ulaşma süreçlerini kapsar. Firmalarda bu yöntem,

 

Müşterilerimize karşı sorumluluklarımızın sınırı nedir?

Firmamızın kurumsal kimliğinin özünü ne/ler oluşturur?

Kalite nedir?

Firmamızın misyonu nedir?

Firmamızın kurumsal etik yaklaşımı nedir?

gibi sorulara cevap bulmak için kullanılır. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygulamaları için Hollanda örneği ilgi çekicidir: Hollanda’da birkaç üst düzey bürokratın rüşvet almasının ortaya çıkması sonucu devlet bakanı doğruluk – dürüstlük üzerine bir eğitim projesi tasarlar. Uygulamalı felsefe alanında çalışan filozoflardan destek ister. Alanında uzman on iki filozof, Sokratik Diyalog yöntemini bu sorunla mücadele etmek için uyarlayarak projeye dönüştürürler. Projeyle beş yıl içinde yaklaşık beş bin polis ve vergi memuru bu eğitimden geçirilir.