Emek Danışmanlığı

 

Opus Noesis’te EMEK DANIŞMANLIĞI

 

 

 • İşe Uygun Emek Danışmanlığı
 • Emeğe Uygun İş/yeri Danışmanlığı

İnsanı “kaynak” olarak görmek, onu, bir anlamda araçsallaştırmakta; günümüz post-kapitalist dönem, insanın ve her türden olgunun araçsallaştırılmasına karşı farkındalıkların geliştirildiği bir dönem. Bu nedenle Opus Noesis, insanı bir tür “araç” olarak gören mevcut anlayışı tekrarlamamak adına “insan kaynakları” deyimi yerine “emek danışmanlığı” kavramını tercih etmekte.

Kişinin kuruma, kurumun kişiye uygunluğu gözetildiği koşulda iş akdi, taraflarca arzulanan ya da beklenen doyumu sağlayabilir.

Opus Noesis, güncel dünyanın işe yerleştirmede kullanılan bilgi, form, ölçek vb. araçlarını, eğitim alanına uyarlayarak sadece eğitim alanında hizmet vermekte.

Opus Noesis, hizmet verdiği kurumu, bileşenlerin(in) oluşturduğu bir kompozisyon olarak değerlendirir; metodolojisini bu anlayışın üzerine inşa ederek sürece “bütüncül” yaklaşır.

İşe yerleştirme, akdin taraflarını tanıma, karşılıklı olarak uygun olup olmadıklarının değerlendirilmesinin ardından gerçekleştirilir. Metodolojik olarak açık pozisyon, kurum, aday eğitimci, ülke ve dünya perspektifi değişkenleri gözetilerek doldurulur.

Opus Noesis, kurumsal olarak tanımadığı kurumlar için ilkesel anlamda işe yerleştirme hizmeti vermez. Uygun eşleşmenin gerçekleştirilebilmesinin önkoşulu, taraflara dair yeterli veri ve bilgiler, Opus Noesis tarafından geliştirilen metodolojinin işletilmesiyle sağlanır.

Opus Noesis, işe yerleştirme süreçlerini biçimsel ve olgusal olarak iki kategoriye ayırarak geliştirdiği metodolojiyi işletir. Sürecin metodolojiye göre işletilmesinin ardından iki tarafa da (kurum, grup, aile, kişi ile eğitimci) süreç analizini ve “uygunluk raporu”nu paylaşır.

EŞLEŞTİRME METODOLOJİSİ

 1. Kurum
 2. Tanı(la)ma
 • İş Doyum Anketi (İDA)
 • Kurum Kültürü
  • Eğitim Yaklaşımı
  • Yönetim Anlayışı
  • Vizyonu & Misyonu
 1. Çözümleme
 2. Değerlendirme
 1. Eğitimci
 2. Biçimsel Değerlendirme
 3. Olgusal Değerlendirme
 • Eğitim Yaklaşımı
 • Pedagojik Becerileri
 • Kişilik Özellikleri
 • Dünya & Hayat Görüşü
 • Güncel Dünya
 1. İstanbul
 2. Türkiye
 3. Dünya