Kurumsal Danışmanlık

 

Opus Noesis’te Kurumsal Danışmanlık

 • Kurumsallaşma Danışmanlığı
 • Etik Müşavirliği
 • AR-GE Danışmanlığı
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Proje Danışmanlığı
 • STK Danışmanlığı

Kurum ve kuruluşlar, tanımlanmış iş süreçlerinin yaşandığı organize olmuş yapılardır. Her geçen gün karmaşıklaşan iş süreçleri, “kurum kültürü” deyimini üretir.

Kurumsal yönetim, kurumun bütün bileşenleri arasındaki ilişkilerin yatay örgütlenme ekseninde ilişkisellik, açıklık, sorumluluk, hesap verebilirlik, paylaşımcılık, insana ve çevreye duyarlılık ile sürdürülebilirlik gibi ilkelerin gözetildiği süreçlerin işletilmesidir.

Kurumların, kurumsal yapılarının güçlendirilmeleri, kurumsal anlamda tanımlanıp konumlandırılmaları, içsel dinamikler üzerine inşa edilecek katılımcılık temelli iş süreçlerinin işletilmesiyle olanaklıdır.

Opus Noesis, kurumların yapılanma süreçlerini, tarihsellik (mazi-şimdi-gelecek) perspektifiyle fonuna dünyayı alarak düşündüğü yereli analiz eder ve çözümler üretir.

Opus Noesis, yenilenmeye, reorganize olmaya, yapılanmaya ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşların kurumsallaşma süreçlerini koordine eder.

 

KURUM ve HİZMETLERİNİ ÖLÇME – DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ 

Genel Değerlendirme

 • Fiziksel
 • Sosyal
 • Akademik
 • Saygınlık
 • Mutluluk
 • Katılımcılık
 • Açıklık
 • Hesap verebilirlik
 • Çevresel
 • Statiklik – Dinamiklik

Yönetim

 • Kurumsal Yönetim
 • Etik Yönetimi

Eğitimci Ortamı Özneleri (Yönetici/ler, Memur/lar,Hizmetliler, Öğrenciler, Veliler)

Değerlendirme – Tanı(la)ma