top of page
Öğretmenler İçin Felsefe
Öğretmenler İçin Felsefe

Öğretmenler İçin Felsefe

Katılımcı öğretmenleri, sormak edimini güçlendirici, düşünme, muhakeme yeteneğini geliştirip derinleştirici etkileri olan “çocuklarla felsefe” metodolojisinin kuramsal ve uygulama temelleriyle tanıştırmak.

Saat ve Yer

17 Mar 2018 10:00 – 12:00

Online

Etkinlik Hakkında

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE 

● Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), ABD’de felsefe alanında çalışmalar yapan akademisyen Matthew Lipman tarafından 1970’lerde geliştirilen pedagojik bir yaklaşımdır. Lipman’a göre çocuklar ya da çalışmaya katılanlar, fotoğraf, söz, hikaye, film vb. herhangi bir eğitim içeriği temelinde kolaylaştırıcı eşliğinde bir araya gelirler ve birlikte felsefe yaparlar. Amaç, ortak bir “doğru”ya ulaşmaktan ziyade katılımcıları soru sormaya, sorgulamaya, cevaplar aramaya, cevapların arkaplanındaki varsayımları görmeye, ileri sürdükleri düşünceleri/ni temellendirmeye sevk etmektir. 

● Çocuklarla Felsefe, herhangi bir “uyaran”ı eğitim içeriğine dönüştürüp felsefi metodolojiyle sorgu konusu kılarak akıl yürütme, sonuç çıkarma, temellendirme, varsayım oluşturma, diyalektik, tartışma, birlikte düşünme vb. kavramları deneyimleme imkânı verir. Felsefenin sunduğu ve diğer disiplinlerden oldukça farklı olan bu ortamda katılımcıların, herhangi bir eğitim içeriğinden yola çıkarak varlık, bilgi, gerçek, doğru, kesinlik, iyi, kötü, değer, güzel, çirkin, estetik, hak, adalet, özgürlük gibi felsefenin ontoloji, epistemoloji, estetik ve etik disiplinlerinin problem alanlarının temel kavramları üzerinden düşünme, ifade etme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. 

● Çocuklarla Felsefe metodolojisine asgari düzeyde vakıf eğitimciler, 5-6 yaş gruplarından başlayarak ilköğretim ve ortaöğretim sürecindeki bütün yaş gruplarıyla (çocuklar ve gençlerle) uygulamalı olarak çalışabilirler. 

● Çocuklarla Felsefe metodolojisini deneyimleyenlerin, göreli bir sürecin ardından bilişsel alanda “anlama, kavramlar arası ilişki kurma, kavramları günlük hayatla ilişkilendirme, düşünme hatalarını kavrama, düşünmeye yönelme, farklı açılardan düşünme”; duyuşsal alanda “filozoflardan, felsefeden hoşlanma ve kavramlara yönelik farkındalıklar” geliştirdikleri; sosyal alandaysa katılımcıların “sorun çözme ve birbirlerini tanımaları” anlamında değişimler yaşadıkları, literatürdeki çalışmalarca gösterilmiştir. 

● Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan ve literatürde “Çocuklar İçin Felsefe” ve “Çocuklarla Felsefe” olarak adlandırılan yaklaşım, üretilen yayınların da etkisiyle meslekten olmayan eğitimcilerin de ilgisi çekmektedir. Çocuklarla Felsefe perspektifiyle ele alınan konular neticesinde eğitim içeriğindeki “kavram”ların, felsefi bir gözle ve yöntemle irdelenerek işlenmesiyle öğrencilerin soru sorma, sorgulama bilinci, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin güçlendiği gözlenmiştir.

EĞİTİM FORMATI 

Kuramsal çerçeve online eğitimle aktarılır.

ONLINE EĞİTİM / TEKNİK BİLGİLER 

Online eğitim ile ilgili bütün süreçlerin ve ilgili teknik bilgilerin yer aldığı Bilgilendirme, eposta ve ihtiyaç duyanlarla telefon yoluyla paylaşılacaktır.

KATILIMCILAR 

Örgün ve yaygın eğitimde çalışan ve/veya aday öğretmenler 

Çocuklarla ve gençlerle çalışanlar, konuya ilgi gösteren meslekten ve/veya meslekten olmayan eğitimciler 

Çocuklar için Felsefe alanına ilgi duyanlar

PROGRAMIN AMACI & YARARI 

Katılımcı öğretmenleri, sormak edimini güçlendirici, düşünme, muhakeme yeteneğini geliştirip derinleştirici etkileri olan “çocuklarla felsefe” metodolojisinin kuramsal ve uygulama temelleriyle tanıştırmak 

Eğitimcileri “çocuklarla felsefe” alanıyla tanıştırmak; bununla mesleki donanımlarına yeni bir perspektif kazandırarak öğretmenlik becerilerini güçlendirmek

PROGRAMIN ÇERÇEVESİ 

Eğitim, kuramsal bir çerçeve oturtularak sunulur. Eğitim, Türkçe ve uluslararası literatürdeki aktüel içerikler ve örnekler temele alınarak verilir.

PROGRAM İÇERİKLERİ VE SÜRELERİ 

Çocuklarla Felsefe - Kuramsal temeller (2 saat)

ÇALIŞMANIN KAPSAMI 

Katılımcıları, “felsefe”, “Sokrates ve Yöntemi”, “çocuklar için felsefe” ile tanıştırmak; tanışıklara yeni ya da bir başka perspektif sunmak. Alanı “tüketici” iddiasında değildir. Kuramsal temeller, biri değerlendirme olmak üzere toplam yedi başlık altında ele alınır. 

i. Felsefe Nedir? 

ii. Antik Yunan Uygarlığı 

iii. Sokrates ve Felsefesi 

iv. Sokratik Yöntem 

v. Çocuklar İçin Felsefe (P4C) 

vi. Uygulama Örnekleri 

vii. Değerlendirme

ÇALIŞMANIN İÇERİĞİ 

Filozofların görüşlerinden de destek alarak felsefenin günlük yaşamla ilişkine yönelik örnekler sunulur. Felsefenin insan yaşamıyla ilişkisi, filozofların görüşleriyle desteklenerek sunulacaktır. Katılımcıların yaşamlarından örnekler verilerek aslında felsefenin eğitim yaşamımızda karşılaştığımız şekliyle anlaşılmaz ve soyut bilgilerden ibaret olmadığı ifade edilecektir. Bu çerçevede Sokrates başta olmak üzere pek çok filozofun felsefeye yönelik açıklamaları incelenecektir. Günlük yaşamımızda sorduğumuz ve merak ettiğimiz soruların felsefi kaynaklarına değinilecek böylece öğretmen adaylarının felsefeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmeleri sağlanacaktır. Bu dersle birlikte yaşamlarında felsefenin izlerinin farkında varmaları mümkün olacaktır.

Çocuklar için felsefenin neliği, gelişimi, çocuklarla felsefe yapma yolları anlatılır. Bu çerçevede çocuklar için felsefenin tanımı, Türkiye’de ve Dünya’da gelişimi, öncüleri, bu konuda yapılan çalışmalar, önemi, gereği, amaçları, öğrenme-öğretme süreçleri, içeriği, ölçme-değerlendirme süreci, öğretim programıyla ilişkisi, kullanılacak araç-gereçler, felsefe yapma yolları, çocuk kitaplarıyla ilişkisi, çocuklarla felsefe yapmaya yönelik kitaplardan örnekler ele alınacaktır. Böylece çocuklarla felsefe yapma sürecinde ihtiyaç duyulan bilgilerin edinilmesi sağlanmış olacaktır.

AYRINTILAR 

* Çalışma, 50 kişi ile sınırlıdır. 

* Katılım ücreti 50,00 TL’dir. 

* Başvuruda kayıt sırası esastır. 

* Katılımcılara “katılım belgesi” verilir. 

* Etkinlik için alt sınır 20 kişidir. 

* İptal ve/veya ertelemelerde ücret iadesi yapılır.

ÖDEME 

Opus Noesis Danışmanlık Ltd. 

Yapı Kredi Bankası, Gümüşsuyu Şubesi

Şube Kodu: 276 Hesap 

No: 51870515 

IBAN: TR67 0006 7010 0000 0051 8705 15 (Fatura talep edenlerin, tüzel kişilik ise fatura bilgileri, değilse T.C. kimlik numarası ve adres bilgilerini paylaşmaları gerekmektedir.)

KAYIT 

Eğitimle ilgili ödemeyi yaptıktan sonra aşağıdaki formu doldurarak kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz. https://goo.gl/forms/B3sqRjBU6rvn84Ig2

BİLGİ 

+90 212 972 22 72 & +90 542 380 20 30 Telefonlarını arayarak ya da ödeme belgesini opus@opusnoesis.com.tr adresine göndererek kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

ADRES 

Gümüşsuyu İş Merkezi Dümen Sokak No:11 Giriş Katı Ofis B Gümüşsuyu – İstanbul Türkiye 

------------------------------------------------------------------------- 

PAYLAŞIMCI / V. Metin Bayrak 

Felsefe, "alternatif eğitim" ve mimarlıkla ilgileniyor. Kuramsal çalışmalarını, “cross-diciplinary” yaklaşımla klavyeye aldığı “yazılamalar”ını, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda, dergilerde, kişisel blogunda ve çeşitli portallarda paylaşıyor. Çalışma alanlarıyla ilgili eğitimler ve atölye çalışmaları yapıyor.

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page