top of page
Öğretmenler için Felsefe, Sertifika Programı
Öğretmenler için Felsefe, Sertifika Programı

Öğretmenler için Felsefe, Sertifika Programı

Programın genel amacı; kursiyerlerin çocuklar için felsefeyi tanımaları ve çocuklarla felsefe yapma yollarını öğrenerek öğrenme-öğretme süreçlerinde uygulamalarını sağlamaktır.

Saat ve Yer

11 Ara 2017 18:30 – 21:30

Opus Noesis, Teşvikiye, Ahmet Fetgari Sk, 34365 Şişli/İstanbul, Turkey

Etkinlik Hakkında

PROGRAMIN TANIMI 

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE 

● Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), ABD’de felsefe alanında çalışmalar yapan akademisyen Matthew Lipman tarafından 1970’lerde geliştirilen pedagojik bir yaklaşımdır. Lipman’a göre çocuklar ya da çalışmaya katılanlar, fotoğraf, söz, hikaye, film vb. herhangi bir eğitim içeriği temelinde kolaylaştırıcı eşliğinde bir araya gelirler ve birlikte felsefe yaparlar. Amaç, ortak bir “doğru”ya ulaşmaktan ziyade katılımcıları soru sormaya, sorgulamaya, cevaplar aramaya, cevapların arkaplanındaki varsayımları görmeye, ileri sürdükleri düşünceleri/ni temellendirmeye sevk etmektir. 

● Çocuklarla Felsefe, herhangi bir “uyaran”ı eğitim içeriğine dönüştürüp felsefi metodolojiyle sorgu konusu kılarak akıl yürütme, sonuç çıkarma, temellendirme, varsayım oluşturma, diyalektik, tartışma, birlikte düşünme vb. kavramları deneyimleme imkânı verir. Felsefenin sunduğu ve diğer disiplinlerden oldukça farklı olan bu ortamda katılımcıların, herhangi bir eğitim içeriğinden yola çıkarak varlık, bilgi, gerçek, doğru, kesinlik, iyi, kötü, değer, güzel, çirkin, estetik, hak, adalet, özgürlük gibi felsefenin ontoloji, epistemoloji, estetik ve etik disiplinlerinin problem alanlarının temel kavramları üzerinden düşünme, ifade etme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. 

● Çocuklarla Felsefe metodolojisine asgari düzeyde vakıf eğitimciler, 5-6 yaş gruplarından başlayarak ilköğretim ve ortaöğretim sürecindeki bütün yaş gruplarıyla (çocuklar ve gençlerle) uygulamalı olarak çalışabilirler. 

● Çocuklarla Felsefe metodolojisini deneyimleyenlerin, göreli bir sürecin ardından bilişsel alanda “anlama, kavramlar arası ilişki kurma, kavramları günlük hayatla ilişkilendirme, düşünme hatalarını kavrama, düşünmeye yönelme, farklı açılardan düşünme”; duyuşsal alanda “filozoflardan, felsefeden hoşlanma ve kavramlara yönelik farkındalıklar” geliştirdikleri; sosyal alandaysa katılımcıların “sorun çözme ve birbirlerini tanımaları” anlamında değişimler yaşadıkları, literatürdeki çalışmalarca gösterilmiştir. 

● Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan ve literatürde “Çocuklar İçin Felsefe” ve “Çocuklarla Felsefe” olarak adlandırılan yaklaşım, üretilen yayınların da etkisiyle meslekten olmayan eğitimcilerin de ilgisi çekmektedir. Çocuklarla Felsefe perspektifiyle ele alınan konular neticesinde eğitim içeriğindeki “kavram”ların, felsefi bir gözle ve yöntemle irdelenerek işlenmesiyle öğrencilerin soru sorma, sorgulama bilinci, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin güçlendiği gözlenmiştir.

AMAÇ 

Programın genel amacı; kursiyerlerin çocuklar için felsefeyi tanımaları ve çocuklarla felsefe yapma yollarını öğrenerek öğrenme-öğretme süreçlerinde uygulamalarını sağlamaktır. Bu çerçevede programın alt amaçları aşağıda belirtildiği gibidir: 

Kursiyerlerin; 

Felsefe ile günlük yaşam arasındaki sıkı ilişkiyi kavramları sağlanır. Bu, felsefenin soyut kuramsal bilgiler yığını olmadığı, bir düşünme biçimi olduğu ve tartıştığı soru ya da sorunların yaşamımızla bağlantılı olduğunu fark etmelerini de sağlayacaktır. 

Çocuk ve felsefe ilişkisini anlamları sağlanır. Çocukların merak ve hayret etme yeteneğiyle felsefe yapma sürecinin kesiştiği, çocukların soyut düşünemediklerinden dolayı felsefe yapamayacağına yönelik önyargıların ortadan kalkmasına destek olacaktır. Aslında çocukların oyunlarında, masallarında ve sorularında felsefenin gizli olduğu hissettirilecektir. 

Çocuklar için felsefenin ne olduğu, çocuklar için felsefenin Dünya’da ve Türkiye’deki gelişim süreci ile ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. 

Eğitim programı öğeleri doğrultusunda çocuklar için felsefenin amaçları, içeriği, öğrenme-öğretme süreçleri ve ölçme-değerlendirme aşamalarıyla ilgili teorik bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır. 

Yapılan araştırmalarla desteklenerek çocuklar için felsefeye duyulan ihtiyaç ve çocuklarla felsefe yapmanın önemini kavramaları sağlanacaktır. Kursiyerlerin çocuklar için felsefeden yararlanmaya, istekli olmaya yönlendirecektir. 

Çocuklarla felsefe yapmanın yollarına ilişkin uygulamalar, kursiyerlerin etkin katılımıyla paylaşılmasıyla kursiyerlerin çocuklarla nasıl felsefe yapacaklarını anlamalarını sağlayacaktır. 

Kursiyerler, çocuklar için felsefenin MEB öğretim programlarıyla nasıl ilişkilendirilebileceğine dair fikir sahibi olacaklardır. 

Kursiyerlerin, ders planları hazırlamaları ve uygulamaları çocuklarla felsefe yapmaya yönelik becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. 

Çocuklarla felsefe yapma sürecine yönelik bilgi ve beceriler kursiyerlerin etkili soru sorma ve tartışmayı yürütme becerilerini tetikleyecektir.

KAPSAM 

Kuramsal ve uygulama olarak iki temel aks üzerine kurulu programın başında, esnasında ve sonucunda daha çok nitel olmasına özen gösterilen ölçme teknikleri uygulanır. Eğitimci eğitimi olması nedeniyle öğretmenlik uygulamarı ya da pedagojik uygulamalara da yer verilir. 

Kuramsal ve uygulama temelli olan eğitimler atölye formatında yapılır. Kuramsal paylaşımların yapıldığı atölyelerde kuramsal bir çerçeve sunulur. Uygulama ayağında “çocuklarla felsefe” örnekleri ele alınır. 

Eğitim, Türkçe ve uluslararası literatürdeki aktüel içerikler ve örnekler temele alınarak verilir. 

Uygulama eksenli olan eğitimde, katılımcıların atölyedeki örneklerden yola çıkarak eğitim içerikleri oluşturmaları sağlanır. Eğitim içeriklerinin katılımcılarla interaktif şekilde istişare edilerek belirlenip geliştirilmesi amaçlanır.

HEDEF KİTLE 

Örgün ve yaygın eğitimde çalışan ve/veya aday öğretmenler, eğitimciler Çocuklarla ve gençlerle çalışanlar, konuya ilgi gösteren meslekten ve/veya meslekten olmayan eğitimciler Çocuklar için Felsefe alanına ilgi duyanlar

İÇERİK 

PROGRAM KAPSAMINDAKİ DERSLER VE İÇERİKLERİ (48 Saat) 

FELSEFE ve YAŞAM İLİŞKİSİ (6 Saat) 

Bu aşamada filozofların görüşlerinden de destek alarak felsefenin günlük yaşamla ilişkine yönelik örnekler sunulacaktır. 

Felsefenin insan yaşamıyla ilişkisi, filozofların görüşleriyle desteklenerek sunulacaktır. Katılımcıların yaşamlarından örnekler verilerek aslında felsefenin eğitim yaşamımızda karşılaştığımız şekliyle anlaşılmaz ve soyut bilgilerden ibaret olmadığı ifade edilecektir. Bu çerçevede Sokrates başta olmak üzere pek çok filozofun felsefeye yönelik açıklamaları incelenecektir. Günlük yaşamımızda sorduğumuz ve merak ettiğimiz soruların felsefi kaynaklarına değinilecek böylece kursiyerlerin felsefeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmeleri sağlanacaktır. Bu dersle birlikte yaşamlarında felsefenin izlerinin farkında varmaları mümkün olacaktır.

ÇOCUK ve FELSEFE İLİŞKİSİ (3 Saat) 

Filozofların çocuklarla benzer özellikleri, felsefenin çocukların da yapabileceği bir etkinlik olduğu vurgulanacaktır. Filozofların ve çocukların merak, hayret etme, düşünme azmi ve sordukları sorular bakımından benzerliklerinden söz edilecektir. Çocukların hayatlarında örneğin masallar yoluyla felsefenin ele aldığı kavramlarla nasıl iç içe olduğu belirtilecektir. Bir diğer nokta da çocukların düşünme kapasitelerinin tahminimizden daha güçlü olduğu yönündedir. Bu konuda araştırmacıların görüşleri paylaşılacak, çocukların felsefi soru ve yorumlarına ilişkin örnekler paylaşılacaktır. Böylece kursiyerlerin çocukların düşünme kapasitelerine ve felsefe yapmalarına ilişkin olumlu bir bakış açısı oluşturulacaktır.

KURAMSAL TEMELLER (6 Saat) 

Çocuklar için felsefenin neliği, gelişimi, çocuklarla felsefe yapma yolları anlatılacaktır. 

Bu çerçevede çocuklar için felsefenin tanımı, Türkiye’de ve Dünya’da gelişimi, öncüleri, bu konuda yapılan çalışmalar, önemi, gereği, amaçları, öğrenme-öğretme süreçleri, içeriği, ölçme-değerlendirme süreci, öğretim programıyla ilişkisi, kullanılacak araç-gereçler, felsefe yapma yolları, çocuk kitaplarıyla ilişkisi, çocuklarla felsefe yapmaya yönelik kitaplardan örnekler ele alınacaktır. Böylece çocuklarla felsefe yapma sürecinde ihtiyaç duyulan bilgilerin edinilmesi sağlanmış olacaktır.

PEDAGOJİK FORMASYON (6 Saat) 

Temel öğretmenlik bilgi ve becerilerine yönelik kuramsal ve uygulamalı eğitimler verilir. Eğitimciler ve/veya atölye çalışması yapanlarca “Çocuklar İçin Felsefe” metodolojisinin amacına uygun şekilde aktarılabilmesine yönelik kuramsal ve uygulamalı eğitimlerle bilgi, beceri ve davranışlar geliştirilir. Bu kapsamda, gelişim süreçleri, sınıf dinamikleri ve yönetimi, atölye yöneti(şi)mi, nitel gözlem yöntem ve teknikleri, atölyelerde ya da eğitimlerde kullanılacak içeriğin pedogojik yönden kritiği vb. ayrıntılara ilişkin perspektifler kazandırmaya yöneliktir.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ (9 Saat) 

Çocuklar için felsefenin çocuk kitaplarıyla kullanımı, öğretim programlarıyla ilişkilendirme, değerler eğitimi amacıyla kullanılmasına yönelik örnekler paylaşılacaktır. Örnekler okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde çocukların düzeyleriyle ilişkilendirilerek sunulacaktır. 

Bu çerçevede çocuk kitaplarıyla ve öğretim programlarıyla ilişkilendirilecek nasıl felsefe yapılacağına ilişkin örnekler, kullanılacak araç gereçlere ve yöntem ve tekniklere ilişkin örnekler, yurt dışı ve yurt dışından uygulama örnekleri ve taktikler, soru örnekleri ve tartışma sürecini yürütmeye yönelik rehber etkinlikler yer alacaktır. Böylece kursiyerlerin edindiği bilgiler somutlaşacak, uygulama örnekleri onlara ilham verecektir.

ETKİNLİK HAZIRLAMA ve UYGULAMA (15 Saat) 

Kursiyerlerin grup olarak bir öğretim programıyla ya da bir çocuk kitabıyla ilişkilendirerek çocuklar için felsefe etkinlikleri oluşturması ve diğer katılımcılara uygulaması sağlanacaktır. 

Bu aşamada kursiyerlerin branşlarına göre grup olması sağlanacaktır. Bu gruplar seçtikleri bir öğretim programı ve kazanımdan yola çıkarak çocuklar için felsefe etkinlikleri hazırlayacak ve diğer arkadaşlarının da görüşlerini almak için uygulayacakladır. Uygulama, hem tartışma yürütme hem de soru sorma becerileri açısından ipucu verecek, katılımcılara pratik yapma imkânı sunacaktır. Bunun dışında kursiyerlerin hikâye, resim, çocuk kitabı aracılığıyla felsefe yapmaya yönelik küçük etkinler hazırlamaları da beklenecektir. Böylece katılımcılar bir sınıf ortamına çocuklarla felsefenin hangi yollarla ve nasıl uygulanabileceğine ilişkin beceri sahibi olacaklardır.

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME (3 Saat) 

Nicel ve nitel değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanılır. 

Ders öncesi felsefeye, çocuklara ve çocuklar için felsefeye yönelik duygu ve düşüncelerin, ön bilgilerin toplandığı açık uçlu sorular kursiyerlere yöneltilecektir. Bu sorular program sonunda tekrar sorulacak kursiyerlerin görüş ve düşüncelerindeki farklılık değerlendirilecektir. 

Kursiyerlerin hazırladıkları ve sundukları çocuklar için felsefe etkinleri gözlem formu aracılığıyla değerlendirecektir. 

Kursiyerlerin “Çocuklar için Felsefe Etkinlikleri Hazırlama ve Uygulamaya Yönelik Öz Değerlendirme” formunu doldurmaları sağlanacaktır.

PROGRAM DÖKÜMÜ 

Teori (30) + Uygulama (15) + Ölçme (3) = 48 Saat 

Teorik Dersler, 21 Saat 

Sınıfiçi Uygulamalar, 9 Saat

Saha Uygulamaları, 15 Saat 

Ölçme & Değerlendirme, 3 Saat 

Toplam, 48 Saat

ÖLÇME & DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

Sertifika Eğitimi sürecinde biri kuramsal, diğeri içerik hazırlama ve uygulama olmak üzere üç ölçme - değerlendirme yapılacaktır. Her birinden beklenen asgari başarı oranı %70 olup genel ortalama %75’ten az olamaz.

ÖĞRETİM KADROSU 

Eğitimler, alanında uzman eğitimcilerce verilecektir. 

Nihan Akkocaoğlu Çayır, Araş. Gör. Dr., Hacettepe Üniversitesi 

Metin Bayrak, Uzman, Opus Noesis Danışmanlık

SERTİFİKALANDIRMA 

Kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika verilecektir (%70 devam zorunluluğu aranmaktadır).

PROGRAMA KAYIT OLMA ŞEKLİ 

1. Adım: Aşağıdaki BAŞVUR butonuna tıklayarak ön başvurunuzu yapınız. 

2. Adım: Başvuru teyit epostası aldıktan sonra yukarıda belirtilen hesap numarasına ilk taksit tutarını yatırınız. 

3. Adım: Ödeme dekontunuzu imusem@medeniyet.edu.tr adresine eposta yoluyla gönderiniz. 

4. Adım: Ödeme dekontunun ulaştığına dair teyit epostası ve ders programı ve derslik bilgileri konulu eposta gönderilecektir. Kaydınız tamamlanmıştır. 

Not: Programa kayıt olmak için ödeme yaptığınız halde geçerli bir sebepten programa devam edemeyecek olursanız, dersler başlamadan önce iade talebinde bulunanlara 50 TL kayıt ücreti kesildikten sonra kalan ücretin tamamı, iade edilecektir.

İLETİŞİM 

İMUSEM, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 

Fatma AVCI 

imusem@medeniyet.edu.tr 

0 216 280 34 83

BAŞVUR 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfYslJiUJ.../viewform...

Bu Etkinliği Paylaş

bottom of page